Download de PDF

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Aruna gevestigd te Tilburg, hierna te noemen Aruna.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Aruna zijn algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Aruna afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-4 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.


Artikel 2 Aangenomen werk

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledig omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maat(afwijking) mogen geen belemmeringen zijn voor betaling.

2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Aruna gehouden zijn aanbieding gedurende 30 dagen gestand te houden.


Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 Mondelinge aanbiedingen door Aruna of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij door hem schriftelijk bevestigd.


Artikel 4 Afspraken

4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten leden van het personeel van Aruna binden de laatste niet voor zover ze door Aruna niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 5 Overeenkomst

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Aruna door zijn schriftelijke bevestiging.

5-2 Elk met Aruna aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Aruna van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat ARUNA zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie ARUNA zich zal wenden tot A.F.I. te Leeuwarden.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen , maten, gewichten, e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ARUNA bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ARUNA niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededelingen wordt gedaan.


Artikel 6 Algemene voorwaarden van contactpersonen en/of derden

6-1 ARUNA aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

6-2 Eventueel toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ARUNA onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door ARUNA aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daardoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.


Artikel 7 Intellectuele eigendomsrecht

7-1 op alle door ARUNA verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van ARUNA.

7-2 de in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van ARUNA en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handelen is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,00 onverminderd het recht van ARUNA om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 8 Verplichtingen van ARUNA

8-1 ARUNA is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

8-2 ARUNA aanvaardt de opdracht onder het voorbehoudt, dat de voor het werk vereiste vergunning , ontheffing en toewijzingen, tijdig worden verleend.


Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever

9-1 de opdrachtgever zorgt ervoor dat ARUNA tijdig kan beschikken;

A. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) zo nodig in overleg met ARUNA.

B. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet uitgevoerd.

C. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

D. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

E. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.

F. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen. Indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdig aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor ARUNA voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 10 Extra onvoorziene kosten

10-1 In alle gevallen wordt door ARUNA onder “grond”of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerken etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdrachtgever heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van ARUNA, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheid en de locaties van de betreffende stoffen.


Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden

11-1 Opdrachtgever machtigt ARUNA om de opdracht door een hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstipte laten uitvoeren.


Artikel 12 Nadere bepalingen indien ARUNA als opdrachtgever optreedt

12-1 De opdrachtgever dienst ARUNA op zijn eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door opdrachtgever of door een derde in het kader van die uitvoering aan het werk zijn gesteld of zullen worden gesteld.

12-2 De opdrachtnemer zal ARUNA op zijn eerst verzoek de loonstaten van die werknemers ter inzage verstrekken, schriftelijk opgave doen van de plaatsen waar door die werknemers werk is verricht en pageve doen van aldaar gewerkte uren.

12-3 De opdrachtnemer staat jegens ARUNA in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.

12-4 De opdrachtnemer is verplicht ARUNA op zijn eerste verzoek schriftelijk op te geven de Aruna en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer, en/of zijn geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging ter inzage te verstrekken.

12-5 De opdrachtnemer is verplicht ARUNA op zijn eerste verzoek een verklaring te tonen in zake opdrachtnemer zijn betalingsgedrag bij die bedrijfsvereniging en een verklaring inzake afdracht van loonbelasting, een en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Keten aansprakelijkheid (verder te noemen WKa) vastgestelde richtlijnen.

12-6 De opdrachtnemer zal moeten aantonen dat hij c.q. de in lid 9 bedoelde derde een volledige en correcte administratie voert mbt de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en Ontvanger der directe belastingen betreffende zijn werknemers.

12-7 ARUNA heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van door ARUNA aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens de opdrachtnemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde Ontvanger te voldoen.

12-8 Onverminderd in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van ARUNA verplicht ter zake van het betreffende werk een Grekening te openen als in de WKa bedoeld. ARUNA zal het recht hebben het gedeelte van het door hem aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op de die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt ARUNA tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang de opdrachtnemer ARUNA nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis zal hebben gesteld zal ARUNA gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden.

12-9 de Opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan na van ARUNA daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring.

12-10 In geval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derde doet uitvoeren, zal hij dit doen in gevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t.m 11 van dit artikel zijn opgenomen.

12-11 In geval van niet nakomen van de door opdrachtnemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen, verbeurd hij aan ARUNA een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de tussen ARUNA en de opdrachtnemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van ARUNA om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schade vergoeding te vorderen.


Artikel 13 Prijzen

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

13-3 Indien fluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.


Artikel 14 Materialen

14-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handels kwaliteit geleverd en verwerkt.

14-2 Goederen die ARUNA tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehouden billijke verrekening.

14-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, santinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. Kleine model veranderingen) van of aan de door ARUNA geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 15 Meer en minderwerk

15-1 Het werk omvat alleen het geen dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

15-2 Meer en minder werk voor of tijdens de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen komt voor verrekening in aanmerking.

15-3 Door ARUNA te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 16 Annuleren

16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ARUNA reeds aangeschafte materialen en grondstoffen,al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overig jegens ARUNA gehouden tot volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan ARUNA als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorst verplicht ARUNA te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ARUNA zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te eisen.

16-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te kunnen annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en ARUNA schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 17 Opleveringstermijnen

17-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever ARUNA schriftelijk in gebreke te stellen.

17-2 DE opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor ARUNA geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

17-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 18 Oplevering

18-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop ARUNA dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft meegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en /of gebouwde in gebruik heeft genomen.

18-2 Indien een bepaalde datum van een oplevering is overeengekomen wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke ARUNA niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel overmacht genoemd.


Artikel 19 Reclame

19-1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de (op) levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken n bij aanwezigheid daarvan ARUNA terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

19-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering ARUNA wijst op gebreke, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt iedere recht van reclame.

19-3 ARUNA dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

19-4 Indien de reclame naar het oordeel van ARUNA juist is, zal ARUNA hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen at de opgetreden gebreken worden verholpen.


Artikel 20 Aansprakelijkheid

20-1 ARUNA is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van;

A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

B. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

C. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

D. Beschadiging aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;

E. Enig andere van buiten afkomende oorzaak.

20-2 ARUNA is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door schuld van ARUNA of van hen, die door ARUNA te werk zijn gesteld op de aan ARUNA opgedragen werk(en).

20-3 ARUNA zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

20-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die vooruitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van ARUNA.


Artikel 21 Overmacht

21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ARUNA of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van de goederen door leveranciers van ARUNA, ex- en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, leveren voor ARUNA overmacht op, die ARUNA ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe geArunad kan doen gelden.

21-2 ARUNA is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk, te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, warbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 22 Eigendomsbehoud

22-1 Zolang ARUNA geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schaden, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van ARUNA.

22-2 ARUNA heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding

23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ARUNA ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden verklaren, zulks zijner keuze.

23-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft ARUNA eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd o heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die ARUNA op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 24 Betaling

24-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indienen van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

24-2 ARUNA is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

24-3 ARUNA is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 24-4 De buitengerechtelijke kostenbedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat ARUNA zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van deze buitengerechtelijke kosten.


Artikel 25 Geschillen

25-1 Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon c.q. vestigingsplaats van ARUNA, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

25-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van ARUNA onverlet, om een geschil naar aanleiding van een overeenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.